Brian Renville

Profile posts Latest activity Postings Videos About

  • Chuyên bán Bã hèm bia khô nguyen chat 27% đạm, sản phẩm được lấy từ phụ phẩm của các nhà máy chế biến bia. HÃng giao tại Hồ Chà Minh và được phân phối trong phạm vi toÃn quốc, sản phẩm được dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi nhÆ° gÃ, bò, lợn…THÀNH PHẦN:+ Protein thô: 27%+ Béo: 4%+ XÆ¡ thô: 13%+ Tro: 26%NgoÃi ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các nguyên liệu khác: bá»™t cá biển…và má»™t số nguyên liệu khác.Khách hÃng có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Recent Posts

Friends of NDA

Top Bottom